Artikel 1. Definities
1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:Artikel 2. Algemeen
2.1 Optimus Marketing Company is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden zullen per e-mail of via het Platform bekendgemaakt worden en treden 14 dagen na de bekendmaking ervan in werking. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn via het Platform en op de Website te raadplegen. Indien de Gebruiker het Platform blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om zijn Account in overeenstemming met Artikel 11 stop te zetten en zijn Account te verwijderen, waarna de Gebruiker geen gebruik meer kan maken van de Dienst.


2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en deze voorwaarden binden Optimus Marketing Company dan ook niet.


2.3 Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven. Optimus Marketing Company zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3. De Dienst
3.1 De Dienst die Optimus Marketing Company aan de Gebruiker verleent bestaat uit het aanbieden van het Platform, waarvoor de Gebruiker een Account aan kan maken. Na het aanmaken van dit Account kan de Gebruiker Berichten uitwisselen met overige gebruikers, mits de Gebruiker daarvoor voldoende Credits bezit.

3.2 Het hoofddoel van de Dienst is het in contact brengen van de Gebruiker met overige gebruikers, die vervolgens via het Platform met elkaar kunnen communiceren.

3.3 Gebruik van de Dienst is enkel toegestaan voor Gebruikers die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt. Indien de Gebruiker deze leeftijd niet heeft bereikt, zich niet kan verenigen met de inhoud van het Platform en/of zich buiten het geografisch gebied bevindt waarop de Dienst is gericht, dient de Gebruiker het gebruik van de Dienst direct te staken en zijn Account te beëindigen. Indien de Gebruiker in strijd handelt met dit artikel, zal Optimus Marketing Company het Account van Gebruiker direct verwijderen, zonder Credits van Gebruiker te restitueren.

3.4 De Gebruiker garandeert dat alle informatie die deze op zijn Account invoert correct, volledig en up-to-date is en dat eventuele wijzigingen in persoonlijke kenmerken en/of voorkeuren door de Gebruiker direct in het Account worden doorgevoerd.

3.5 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken, dan wel een fictief Account aan te maken. Dergelijke Accounts zullen door Optimus Marketing Company direct worden verwijderd.

3.6 De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Inloggegevens en de Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn Inloggegevens wordt gemaakt. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat de Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient deze Optimus Marketing Company daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.7 Optimus Marketing Company behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zelf profielen op het Platform aan te maken en namens deze accounts berichten aan de Gebruiker te verzenden. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat een deel van de profielen op het Platform derhalve fictief is en deze enkel zijn aangemaakt om Berichten mee uit te wisselen, afspraken in levende lijve zijn bij dergelijke Accounts niet mogelijk.

3.8 Optimus Marketing Company spant zich naar beste kunnen in om de Dienst zorgvuldig en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt te allen tijde uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Gebruiker aanvaardt derhalve dat het Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals deze die aantreft binnen het Platform op het moment van gebruik (op “as is” basis). Optimus Marketing Company sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van het Platform en de Website dan ook nadrukkelijk uit.

3.9 Optimus Marketing Company is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, (de inhoud van) de Dienst, een Account en/of het Platform aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud ten aanzien van het Platform te verrichten.

3.10 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
Artikel 4. Credits
4.1 Om volledige toegang te krijgen tot het Platform, waar onder meer onder wordt begrepen het kunnen versturen en ontvangen van Berichten, dient de gebruiker in het bezit te zijn van Credits. Op het moment van aanmaken van het Account ontvangt de Gebruiker een vooraf door Optimus Marketing Company bepaald aantal Credits om met het Platform bekend te raken. Optimus Marketing Company is gerechtigd om deze starthoeveelheid Credits op ieder gewenst moment aan te passen en de Gebruiker kan aan een eerder gecommuniceerd bericht hierover, dan wel een door een andere gebruiker verkregen aantal Credits dan ook geen rechten ontlenen.


4.2 Via het Platform is de Gebruiker in staat om Credits bij te kopen. De prijzen van deze Credits zijn weergegeven op de Website en kunnen door Optimus Marketing Company op ieder moment worden aangepast. De betaling van de Credits dient de Gebruiker direct, door middel van iDeal-overboeking of telefonische betaling te voldoen. De weergegeven tarieven zijn altijd inclusief BTW en overige heffingen van overheidswege. De actuele prijzen staan in onderstaand overzicht:
[pricing_table]

4.3 Mits anders aangegeven op de website, kan de gebruiker met 1 credit, 1 bericht versturen via het platform.


4.4 De gegevens van Optimus Marketing Company zijn beslissend voor de vaststelling van de totaal door Gebruiker verschuldigde bedragen voor het aanschaffen van het opgegeven aantal Credits, tenzij de Gebruiker gemotiveerd aan kan tonen dat deze gegevens onjuist zijn.


4.5 Het aantal Credits dat de Gebruiker in bezit heeft is weergegeven in het Account en over dit aantal kan niet worden gecorrespondeerd.


4.6 Indien de Credits van Gebruiker gedurende het verzenden van een Bericht opraken, dient deze nieuwe Credits aan te schaffen alvorens het Bericht verzonden kan worden.


4.7 Credits die gedurende een (technische) storing zijdens de Gebruiker zijn uitgegeven, worden in beginsel niet gerestitueerd. In geval van een (technische) storing bij Optimus Marketing Company, kan de Gebruiker een schriftelijk verzoek doen om restitutie van Credits die als gevolg van die storing zijn uitgegeven. Restitutie zal in een dergelijk geval niet op onredelijke gronden worden onthouden.


4.8 Aangeschafte Credits verliezen hun geldigheid na 12 maanden na aanschaf daarvan. Bij het uitgeven van Credits worden eerder aangeschafte Credits voor recenter aangeschafte Credits uitgegeven.


4.9 De Gebruiker stemt ermee in dat de overeenkomst tot het leveren van Credits door Optimus Marketing Company direct na betaling door de Gebruiker wordt nagekomen, zijnde binnen de in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek bedoelde termijn. De Gebruiker verklaart tevens, in overeenstemming met artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek, afstand te doen van zijn recht tot ontbinding van de overeenkomst tot aanschaf van Credits, zodra deze Credits door Optimus Marketing Company zijn geleverd. Credits zijn dan ook niet inwisselbaar voor geld.


Artikel 5. Content
5.1 Het is de Gebruiker niet toegestaan om door andere gebruikers van het Platform geplaatste content, zoals de informatie op hun profielen of berichten, op een wijze te gebruiken die niet in lijn is met het in artikel 3.2 gestelde doel en/of voor ander dan persoonlijk gebruik.


5.2 De Gebruiker begrijpt en accepteert dat de Content die deze op het Platform plaatst voor andere gebruikers van het platform inzichtelijk is en dus gebruikt kan worden door deze gebruikers en dat Optimus Marketing Company voor dergelijk gebruik geen aansprakelijkheid aanvaardt.


5.3 Het is de Gebruiker nooit toegestaan om Content te plaatsen of anderszins via het Platform te verspreiden die i) inbreuk maakt of kan maken op de rechten van Optimus Marketing Company, andere gebruikers van het Platform en/of een derde, waar onder begrepen Intellectuele Eigendomsrechten en rechten op het gebied van privacy, ii) illegale inhoud bevat of daarnaar verwijst, iii) schade kan toebrengen aan de reputatie van Optimus Marketing Company, iv) inhoud bevat van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard, dan wel anderszins in strijd is met geldende fatsoensnormen, ter beoordeling van Optimus Marketing Company, of v) anderszins onrechtmatig is. De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de schending van deze garantie.


5.4 Optimus Marketing Company behoudt zich het recht voor om Content, zoals een door de Gebruiker geplaatste foto, te weigeren indien dit naar het oordeel van Optimus Marketing Company noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Optimus Marketing Company. Geplaatste Content wordt in overeenstemming met de in Artikel 10 neergelegde procedure van het Platform verwijderd.
Artikel 6. Privacy
6.1 Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het gebruik van het Platform, verstrekt de Gebruiker persoonsgegevens aan Optimus Marketing Company . Deze persoonsgegevens zullen conform de Privacyverklaring van Optimus Marketing Company en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.


6.2 Indien de Gebruiker gedurende het gebruik van het Platform persoonsgegevens van andere gebruikers en/of een derde verwerkt, is de Gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze verwerking. Gebruiker garandeert dat deze verwerking altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving geschiedt en Gebruiker vrijwaart Optimus Marketing Company van iedere vordering van een derde ter zake. In ieder geval zal Gebruiker de contactgegevens van andere gebruikers van het Platform nooit gebruiken voor het versturen van mailings of andere ongewenste berichten, anders dan Berichten via het Platform.
Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Dienst, waar onder in ieder geval de Website en het Platform, alsmede die via de Website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de Content, berusten uitsluitend bij Optimus Marketing Company en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht.


7.2 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, verstrekt Optimus Marketing Company aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het Platform, in overeenstemming met de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.


7.3 De Gebruiker behoudt de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Content. De Gebruiker verleent met het plaatsen van Content automatisch aan Optimus Marketing Company een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst vereist is.


7.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan om door Optimus Marketing Company op het Platform geïnstalleerde of anderszins geïntegreerde technische en/of organisatorische beperkingsmaatregelen op enige wijze te saboteren of te omzeilen. Indien, op welke wijze dan ook, Optimus Marketing Company constateert dat de Gebruiker van het Platform gebruik heeft gemaakt zonder de daartoe vereiste Credits te hebben aangeschaft, is Optimus Marketing Company gerechtigd voor dit gebruik een redelijke vergoeding in rekening te brengen, niettegenstaande de overige (rechts)middelen die Optimus Marketing Company ten dienste staan om dit ongeautoriseerde gebruik te bestraffen, zoals het blokkeren van het Account en/of het verhalen van werkelijk geleden schade.


7.5 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten van Optimus Marketing Company rusten te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, daarop reverse engineering toe te passen, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Optimus Marketing Company daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
Artikel 8. Garanties en vrijwaringen
8.1 De Gebruiker begrijpt en accepteert dat de Dienst enkel een middel is om de Gebruiker in contact te brengen met andere gebruikers van het Platform en Optimus Marketing Company doet dan ook geen enkele garantie met betrekking tot enig resultaat, zoals het tot stand komen van een verhouding of het plaatsvinden van een afspraak in levende lijve tussen de Gebruiker en een andere gebruiker.


8.2 Optimus Marketing Company doet haar uiterste best om, behoudens artikel 3.8, de aanwezigheid van fictieve profielen zo veel mogelijk te beperken, doch zij kan deze aanwezigheid niet uitsluiten. De Gebruiker begrijpt en accepteert dat Optimus Marketing Company geen invloed uit kan oefenen op (de inhoud van) accounts van andere gebruikers van het Platform, anders dan nadat zij een in Artikel 10 bedoelde melding heeft ontvangen, en dat deze profielen enkel de mening van deze respectievelijke gebruiker zelf weerspiegelt. De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor enig nadeel dat wordt veroorzaakt doordat deze contact heeft (gehad), dan wel een overeenkomst heeft gesloten of andere handeling heeft verricht met een fictief profiel.


8.3 De Gebruiker is jegens Optimus Marketing Company aansprakelijk voor, en vrijwaart Optimus Marketing Company volledig tegen, alle vorderingen van derden, alsmede de schade en kosten die Optimus Marketing Company lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Optimus Marketing Company door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad gepleegd door de Gebruiker. Alle door Optimus Marketing Company gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.


8.4 De Gebruiker staat er jegens Optimus Marketing Company voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle geldende wet- en regelgeving.


8.5 De Gebruiker begrijpt en accepteert dat Optimus Marketing Company geen invloed uit kan oefenen over de websites van partners die advertenties en/of overige uitingen met betrekking tot het Platform en/of de Dienst van Optimus Marketing Company op hun website plaatsen en dat deze partners zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de inhoud en juistheid van deze uitingen.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat hij van de Dienst maakt en alle handelingen die door middel van zijn Inloggegevens worden verricht - waar onder het plaatsen van Content - alsmede voor alle (gevolgen) van beslissingen en/of rechtshandelingen die hij door middel van het Platform maakt/uitvoert en vrijwaart Optimus Marketing Company van alle aanspraken van derden ter zake.


9.2 De aansprakelijkheid van Optimus Marketing Company voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van enige overeenkomst met de Gebruiker, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Optimus Marketing Company, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Optimus Marketing Company ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Gebruiker aan Optimus Marketing Company uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald in de zes (6) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van Optimus Marketing Company is echter in geen geval hoger dan € 500,= (ex. BTW).


9.3 “Directe schade” betekent uitsluitend:
9.4 Optimus Marketing Company is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 9.3, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met enige overeenkomst met Optimus Marketing Company, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker Optimus Marketing Company in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.


9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade binnen 60 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Optimus Marketing Company meldt. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens enige overeenkomst met Optimus Marketing Company, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.
Artikel 10. Melding van onrechtmatige Content
10.1 Optimus Marketing Company is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van het Platform en Optimus Marketing Company monitort niet de door Gebruiker met andere gebruikers uitgewisselde Berichten. Optimus Marketing Company zal slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven en na ontvangst van een daartoe strekkende melding, onmiskenbaar onrechtmatige Content verwijderen of een onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop zetten.


10.2 Optimus Marketing Company heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via het Platform van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan Optimus Marketing Company kan worden gemeld. Dit kan door middel van het doen van een daartoe strekkende melding via de klantenservice.


10.3 Optimus Marketing Company behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van Content of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Optimus Marketing Company bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende Content of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.


10.4 Optimus Marketing Company zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.


10.5 Degene die de melding doet vrijwaart Optimus Marketing Company tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Optimus Marketing Company lijdt, nog zal kunnen lijden of die Optimus Marketing Company dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.


10.6 Optimus Marketing Company respecteert en beschermt de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.
Artikel 11. Duur en beëindiging
11.1 De overeenkomst met betrekking tot gebruik van het Platform wordt tussen Partijen voor onbeperkte tijd aangegaan. De Gebruiker kan op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst staken en het Account verwijderen, waarmee de overeenkomst ten einde is, behoudens eventuele betalingsverplichtingen van de Gebruiker. Eventuele Credits die Gebruiker op het moment van beëindigen van het Account nog bezit, zullen niet worden gerestitueerd


11.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Optimus Marketing Company ten dienste staan, is Optimus Marketing Company te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, Content te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
Optimus Marketing Company zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.


11.3 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Optimus Marketing Company verwijdert bij beëindiging het Account en/of door Gebruiker geplaatste Content. Optimus Marketing Company blijft gerechtigd om alle Content die de Gebruiker op het Platform heeft geplaatst te gebruiken zoals bepaald in artikel 7.3. Na het einde van de overeenkomst zal Optimus Marketing Company echter op het eerste verzoek van de Gebruiker alle Content die de Gebruiker op de Website heeft geplaatst verwijderen of anonimiseren. Optimus Marketing Company is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.
Artikel 12. Bedenktermijn
12.1. De gebruiker heeft het recht om de aankoop van credits binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren (het herroepingsrecht). Indien de gebruiker van de aangeschafte credits en de daaraan verbonden diensten binnen deze 14 dagen gebruik maakt, vervalt het herroepingsrecht. Restituties worden binnen 14 dagen nadat de gebruiker kenbaar heeft gemaakt van het herroepingsrecht gebruik te willen maken op de door gebruiker gebruikte betalingswijze terug gestort. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een telefonische betaling kan de gebruiker een bankrekening doorgeven.


12.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient gebruiker ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing uw aankoop te herroepen.


12.3. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.


12.4 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 13. Varia
13.1 Optimus Marketing Company mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Account beëindigen.


13.2 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing.


13.3 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Optimus Marketing Company ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.